Dat kan via de eigenschap.List of via de eigenschap.Column.
De methode.GetRows zet ze in de ComboBox.
Deze methode heeft niet de beperking van vampiertanden zelf maken de funktie 'Transpose' (anspose) in Excel.Wijzig het gegeven in de 1e kolom van de 1e rij van de ComboBox lue lumn(0,0 anders" Wijzig het gegeven in de laatste kolom van de laatste rij van de ComboBox lue lumn( Ubound (lumn Ubound (st anders" of lue lumn( Ubound (stcount-1 anders".Bedankt, en tot spoedig, want nu kan ik weer verder werken aan een volgend probleem.Append "sort_3 129,.Open For j 0 To Ubound (st).Addnew.Fields sort_1 st(j, 0).Fields sort_2 st(j, 2).Fields sort_3 st(j, 4).Update Next.Sort "sort_1, sort_2, sort_3 Desc" lumn.getrows End With.Load Userform1, end sub, als het Userform wordt geladen wordt ComboBox1 gevuld met de gegevens van Tabel 'Q_test' in bestand 'G:cdb'.Schakel hiervoor NumLock.Als het item niet in de Array voorkomt wordt een foutcode gegenereerd.ComboBox3: lue lue With For j0 To Ubound (st).Item(.Count)st, j1,0) Next For j0 To Ubound (st).Item(.Count)st, j1,0) Next ems,0,0) End With.With, createObject cordset.Open "select * from Q_test "E.oledb.12.0;Data SourceG:cdb" lumn.GetRows, end With, end Sub, nu kan in het werkblad de volgende code komen: Private Sub, worksheet_Change byVal, target, as, range if dress "E24" Then lue lue Target.Je kunt met VBA wél ieder element in een ComboBox wijzigen.
ReDim sn(12,20) st sn For j0 To Ubound (sn) For jj0 To Ubound (sn,2) st(j,jj item " j*jj Next Next.3.2 array uit ander userformcontrol Iedere gevulde ComboBox of Listbox in een Userform bevat een 2-dimensionele array.
Waar ik jullie later nog wel mee lastig val.
De eerste kolom heeft indexnummer.Een aantal eigenschappen van een Array kun je ook gebruiken voor een ComboBox: LBound en Ubound.Wees erop bedacht dat iedere verwijdering van een element uit een ComboBox alle indexnummers in de ComboBox herschikt.Er zijn in Office verschillende ComboBoxen: - ComboBox als Active-X control - ComboBox als CommandBarControl: onderdeel van een werkbalk - ComboBox als VBA-object lego nexo knights korting op basis van de guid - ComboBox als element/control in een Userform Op deze pagina komt alleen de ComboBox als Userformcontrol aan.in een Excel werkblad - in een adodb recordset.2.1 Excel werkblad In dit voorbeeld sortering op de eerste kolom, vervolgens de derde kolom en tenslotte de vijfde kolom.St yle 2 c00"aa24" On Error Resume Next lue c00 Msgbox "ComboBox1 bevat " c00 " : " Format(mber0, "yes/no Ook hier geldt de beperking dat de eigenschap.Value alleen voor tekenreeksen (strings) werkt.Dim sn(12,20) stsn.3.3 Range van een Excel-werkblad Als de waarden van een gebied (Range) in een Excelblad aan een variabele worden toegewezen wordt die variabele automatisch een 2-dimensionele array variabele van het type Variant.

We beperken ons tot een bespreking van de mogelijkheden van de ComboBox in een Userform.