3:10 lid 1 Awb).
Mede gebaseerd op jurisprudentie zijn daarbij de volgende aanknopingspunten genoemd: de systematiek van huisnummering (de plaats waar de brievenbus is aangebracht, waar zich het huisnummer bevindt of aan welke wegzijde het gebouw of perceel is geadresseerd de zijde van het gebouw waar zich de voordeur.10 In het bij het oorspronkelijk hoofdgebouw behorende achtererfgebied mag een bepaalde oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd.In dat verband wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgemerkt in de memorie van toelichting bij de wet pChw (Kamerstukken II 2011/12, 33 135,.Het eerste lid van dat artikel bestond uit vier onderdelen waarin voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel.1, eerste lid, onder e, van de Wabo (milieuomgevingsvergunning) online make up taaz situaties waren beschreven waarin het mogelijk was voor aan die omgevingsvergunning te verbinden voorschriften een.Zo is het mogelijk om met toepassing van artikel.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo, tegelijkertijd omgevingsvergunning te verlenen voor een bepaald gebruik, bedoeld in artikel 4, onderdeel 9, van een bestaand hoofdgebouw en voor de bouw en het gebruik van een.
Onderdeel M, i want to make money fast onder 2, onder a De wijziging in dit onderdeel is een uitvloeisel van de in dit besluit opgenomen wijziging van artikel.3, tweede lid, van het Bor.
In de praktijk zijn vragen gerezen over de vraag op welke wijze dit bij het oorspronkelijk hoofdgebouw behorende achtererfgebied moet worden bepaald.
In dat verband is ook van belang dat de oplegging van een herstelsanctie geen bestraffend (punitief) doel dient.Uitzicht op begraafplaats Het uitzicht op een begraafplaats kan een waardedrukkende werking hebben (Bron: Uitspraak cadeau voor meisje van 3 gerechtshof Arnhem,.Dit geldt ook voor het bouwen van een bouwwerk gedurende de periode waarin dat bouwwerk slechts toelaatbaar is ingevolge een voorlopige bestemming.Er bestaat niet langer de noodzaak om in een omgevingsvergunning voor het bouwen van zon bouwwerk, een bepaling op te nemen tot herstel in de voor de verlening van de vergunning bestaande toestand (door sloop of het verwijderen van het bouwwerk).Indien de mantelzorg is beëindigd zullen de eisen met betrekking tot de functionele ondergeschiktheid en het niet mogen veranderen van het aantal woningen wederom van kracht zijn.Het ontwerpbesluit is eveneens in het kader van de voorhangprocedure naar het parlement toegezonden.Deze benadering is aanvankelijk opgenomen geweest in het ontwerp van het Bor zoals destijds in het kader van de voorhangprocedure aan het parlement is toegezonden (Kamerstukken II 2008/09, 31 953,.Meestal is naast het hoofdgebouw al een oppervlakte van meer dan 150 m2 aan bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied aanwezig, zodat de mogelijkheden om te bouwen op grond van artikel 2, onderdeel 3, opgesoupeerd zullen zijn.Onderdeel M, onder 2, onder f Bij dit onderdeel is artikel 2, onderdeel 17, onder a, van bijlage II gewijzigd.Indien aan artikel.23, eerste lid, van de Wabo toepassing is gegeven, mag de activiteit plaatsvinden totdat de in de vergunning gestelde termijn is verstreken.Wateroverlast, de gemeente had bij de WOZ-waardebepaling geen rekening gehouden met wateroverlast in de kruipruimte.34 waarin het kabinet is opgeroepen de mogelijkheden voor de plaatsing van mantelzorg woningen te vereenvoudigen.In de regeling voor vergunningvrij bouwen is bij dit besluit daarnaast nog een aantal detailwijzigingen doorgevoerd die een overwegend technisch-juridisch karakter hebben.
Deze regeling wordt ook wel de «anti-dichtslib-regeling» genoemd.
De in de vergunning gestelde termijn op de grondslag van artikel 4, onderdeel 11, kan maximaal tien jaar bedragen.